Siamcoverage TH‎ > ‎

ผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย ด้วยแผนการปฏิบัติการส่งเสริมการตลาด ปี ๒๕๖๒ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

posted Jan 15, 2019, 1:22 AM by siam coverage   [ updated Jan 15, 2019, 1:25 AM ]

(ททท.) สำนักงานอุทัยธานี กำหนดจัดโครงการผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย โดยให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กรมหม่อนไหม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มพันธมิตรกลุ่มทอผ้า จัดกิจกรรมผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย เพื่อให้ชุมชนที่ทอผ้า นำผ้าทอมือมาจัดแสดง พร้อมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของลายผ้าทอ และขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และชมความงามของผ้าทอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารคุณค่าของผ้าทอให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้แก่ชุมชน นั้น

ในการนี้ ททท. สำนักงานอุทัยธานี จึงขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม นิทรรศการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในการทอผ้า ในกิจกรรมผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย ในวันเสาร์ที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี


กำหนดการจัดกิจกรรมงาน ผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย วันเสาร์ที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗:๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา ๑๗:๓๐ น. พิธีเปิดงานผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย 


กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี (นายภฤศ พุทธนบ)

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายณรงค์ รักร้อย)
เวลา ๑๘.๐๐ น. งานเสวนาหัวข้อ “ผ้างามเล่าเรื่องเมืองอุทัย”
เวลา ๑๙:๐๐ น. - กิจกรรมเดินแบบชุดผ้าทอเมืองอุทัยธานี
- ร่วมชมการแสดงสินค้าผ้าทอเมืองอุทัยธานีจากกลุ่มผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗:๐๐ น. – ๑๒:๐๐ น. - ร่วมชมการแสดงสินค้าผ้าทอเมืองอุทัยธานีจากกลุ่มผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชน
Comments