Siamcoverage TH‎ > ‎

"มกอช."จัดกิจกรรมรณรงค์ “สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเกษตรไทยยั่งยืน” เนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day)

posted Jun 9, 2019, 8:12 AM by siam coverage   [ updated Jun 9, 2019, 8:14 AM ]

มกอช.จัดกิจกรรมรณรงค์ “สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรไทยยั่งยืน” เนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนให้ตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่


นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า การจัดวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้เห็นชอบกับการเสนอของโครงการมาตรฐานอาหาร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และองค์การอนามัยโลก หรือ WHO หรือโคเด็กซ์ (Codex) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารมีส่วนช่วยให้การค้า การจ้างงานดีขึ้น อีกทั้งช่วยบรรเทาความยากจนได้ จึงได้พิจารณารับรองและประกาศให้ วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยอาหารโลก” หรือ World Food Safety Day

เลขาธิการ มกอช. กล่าวต่อไปว่า วิสัยทัศน์ของ มกอช. “เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ทั่วโลกยอมรับ” มกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จึงมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างการกำหนดมาตรฐาน ระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นไปตามความต้องการ สอดคล้องกับแนวทางสากล อีกทั้งยังเสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงเสริมสร้างการกำหนดท่าทีและเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ 
มกอช. นับมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร และได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยอาหารและการมาตรฐาน จึงได้ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานรณรงค์ “สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรไทยยั่งยืน” เนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของ สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่ช่วยสร้างเกษตรไทยยั่งยืน เนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก และกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนให้ตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่“การกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุน ซึ่งจะเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ตระหนักถึงความปลอดภัยอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแบบใส่ใจ ได้สินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ที่สุดท้ายแล้ว จะสนับสนุนให้การเกษตรของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดที่ว่า “ความปลอดภัยอาหาร เป็นเรื่องของทุกคน” หรือ Food safety, everyone’s business” เลขาธิการ มกอช. กล่าว
Comments