Siamcoverage TH‎ > ‎

"มกอช.” ชูสัญลักษณ์ Q การันตีสินค้าเกษตรคุณภาพ

posted Aug 31, 2019, 5:56 AM by siam coverage   [ updated Sep 3, 2019, 6:27 PM ]

มกอช. เร่งผลักดันความร่วมมือสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค สนับสนุนสินค้าเกษตรเเละอาหารสู่มาตรฐาน Q เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้า ด้วยการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารให้อยู่กรอบของการเป็นสินค้าที่ดี ตั้งเเต่การผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลพร้อมออกสู่ตลาดผู้บริโภค ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ “Q” ต้องรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

โดย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เผยถึงนโยบายการขับเคลื่อนตามที่กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์กำหนดว่า การยกระดับราคาสินค้าเกษตรเเละอาหารให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ ในมิติด้านความปลอดภัยทางอาหารและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องรักษามาตรฐานให้สม่ำเสมอ ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเเละหากพบว่าคุณภาพสินค้าเกษตรเเละอาหารไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานจะถูกยกเลิกการใช้ Q ทันที ทั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนเเละผู้ประกอบการ ประเภท Modern trade เช่น ท็อปส์ บิ๊กซี เดอะมอลล์ แม็คโครรวมถึงตลาดสดต่าง ๆ ผ่านทางสมาคมตลาดสด ฯลฯ มี่ต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีเครื่องหมาย Q โดยเปิดให้มีมุมจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าดีมีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นและผู้บริโภคก็สามารถเลือกหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีมาตรฐานได้มากขึ้นและง่ายขึ้น 
 


นางสาวจูอะดี ได้กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับมาตรฐาน Q ไว้พอสังเขปว่า Q คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน โดยเเบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.Q สีเขียวทรงกลมอยู่ในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียวเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ
2.Q สีเขียวทรงกลมเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป สำหรับมาตรฐานบังคับปัจจุบัน ซึ่งถูกย่อยออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่
1.หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการรมผลไม้ สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
2.เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกำหนดปริมาอะฟลาทอกซิน 
3.การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
4.การปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
5.การปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 
6.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค นอกจากนี้ มกอช.ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 322 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานสินค้า 117 เรื่อง มาตรฐานระบบการผลิต 158 เรื่องและมาตรฐานข้อมูลกำหนดทั่วไป 47 เรื่อง สำหรับการขอรับรองขอได้ที่ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภาครัฐ 6 แห่ง ประกอบด้วย กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตรกรมการข้ากรมหม่อนไหม สานักงานการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)และภาคเอกชน 10 แห่คือ บริษัทโกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จากัด สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จากัด บริษัทเอเจเอ รีจีสตร้าส์ จากัด บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทูฟ นอร์ด(ประเทศไทย) จากัด บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จากัด และบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด


ทั้งนี้ ผู้ได้รับประโยชน์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในกรณีเป็นผู้ผลิต ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในการแสดงและใช้เครื่องหมายรับรอง นำไปใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองทางการค้า นำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เพื่อแนะนาสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐาน เพิ่มโอกาสและช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค


ผู้จำหน่ายQ สามารถใช้ประโยชน์ในการแนะนำเผยแพร่การจาหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง สามารถตอบสนองแหล่งที่มา ของสินค้าทั้งในกรณีปกติ และ/หรือ กรณีพบว่าสินค้ามีปัญหาส่วนผู้บริโภค มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยภายใต้เครื่องหมายรับรอง และ สามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งในกรณีปกติ และ/หรือ กรณีพบว่าสินค้ามีปัญหา

“หากถามว่าสินค้า Q ดีอย่างไร มกอช.ให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานQ ทุกชนิดจะเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย ปลอดภัยจากสารเคมี และสิ่งแปลกปลอม มีคุณภาพ ผ่านการคัดคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และสินค้ามีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการบริโภค และได้มาตรฐาน ผลิตด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน เทียบเท่ามาตรฐานสากล เช่น GAP GMPผ่านการรับรอง เป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” นางสาวจูอะดี กล่าว
Comments