Siamcoverage TH‎ > ‎

มกอช.เร่งขับเคลื่อนบทบาทในเวทีการค้าอาเซียนเวทีโลกปกป้องและเร่งขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย

posted May 21, 2019, 9:57 PM by siam coverage   [ updated May 21, 2019, 10:01 PM ]

มกอช.เร่งขับเคลื่อนบทบาทในเวทีการค้าอาเซียนเวทีโลก เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นมาตรฐานระดับสากล พร้อมเดินหน้าจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในระดับภูมิภาคอาเซียน หวังปกป้องและเร่งขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่ากว่า 1.86 ล้านล้าน

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารนับวันมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก จะเห็นได้ว่าในปี 2561 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 1.12 ล้านล้านบาท ส่วนสินค้าเกษตรไทยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)คาดการณ์ว่าจะมูลค่าการส่งออกในปี 62 มูลค่า 742.46 แสนล้านบาท ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องและขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทย


ในปี 2562นี้มกอช.จึงมีแผนเร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นมาตรฐานระดับสากลมากขึ้น อาทิ เร่งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีการประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนไปแล้ว จำนวน 51 เรื่อง

นอกจากนี้ ในขณะเดียวกันยังร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเร่งผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียนให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศหรือมาตรฐานโลก โดยมุ่งให้ Codex, OIE และ IPPC ยอมรับในมาตรฐานต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยให้กับประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกได้อีกทางหนึ่ง โดยคาดหวังว่าจะส่งผลดีต่อการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว ตลอดจนเพื่อให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดโลกโดย ล่าสุดได้ทำสำเร็จในสินค้าหลายชนิดมาแล้ว อาทิ เงาะ ลองกอง กะทิ น้ำปลา รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (CCPFV) ที่ไทยเป็นประธานในการยกร่างมาตรฐาน มกอช. มีแผนที่จะผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องลำไยอบแห้ง ให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในร่างมาตรฐานผลไม้แห้งของ Codex เนื่องจากปัจจุบันสินค้าลำไยอบแห้งมีการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซี่งสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายล้านบาท และยังช่วยรองรับผลผลิตลำไยสดที่มีปริมาณมากในฤดูกาลผลิตทั่วประเทศอีกด้วย

นางสาวจูอะดี กล่าวด้วยว่า นอกจากการเข้าร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในระดับระหว่างประเทศแล้ว มกอช.ยังได้เข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในระดับภูมิภาค ได้แก่ อาเซียน ผ่านทางคณะทำงานชุดต่างๆ ภายใต้รัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ AMAFF และร่วมเจรจาเพื่อผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย หรือ มกษ.ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน Codex ให้เป็นมาตรฐานอาเซียน จนสำเร็จ อาทิ 
1. มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหารมีการประกาศเป็นมาตรฐานอาเซียนแล้ว 34 เรื่อง
2. มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้าง (MRL) มีการกำหนดค่า ASEAN-MRL ของสารพิษตกค้าง ได้มากกว่า 800 ชนิด ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Codex 3. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ ASEAN GAP ครอบคลุม 
3 กลุ่มสินค้า คือ ผักและผลไม้สด ประกาศเป็นมาตรฐานอาเซียนเมื่อปี 2549 สัตว์น้ำ(กุ้ง) หรือ ASEAN Shrimp GAP ประกาศเป็นมาตรฐานอาเซียนเมื่อปี 2554 โดยประเทศไทยเป็นแกนนำในการยกร่าง สำหรับมาตรฐานด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และ
4. มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของอาเซียน ภายใต้คณะทำงาน ACCSQ Prepared Foodstuff Product Working Group ได้มีการปรับประสานมาตรฐานด้านระบบ การผลิต และระบบการตรวจสอบรับรอง รวมถึงมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยอาหาร ในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการ ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 3 เรื่อง คือ สุขลักษณะอาหาร ฉลาก และระบบการควบคุมอาหารของประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2562 มกอช.ยังมีแผนการเจรจาการค้าในหลายเรื่อง อาทิ การเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคม 2562 ในประเทศไทย การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย - ออสเตรเลีย (SPS Expert Group) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต การเจรจาข้อบทว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้กรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ฮังการี-ไทย ครั้งที่ ๗ (7th Meeting of the Hungary-Thailand Joint Agricultural Working Group: JAWG) ตั้งแต่วันที่ 5-6 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการีและการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-ยูเรเซีย ครั้งที่ 1 เป็นต้น

ส่วนด้านนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร นับตั้งแต่ปี 2556 – 2561 มกอช. ได้แจ้งเวียนมาตรการ SPS ให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกจำนวนทั้งสิ้น 55 ฉบับ ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ 9 เรื่องได้แก่ 
(1) มาตรฐานบังคับ เรื่อง ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทออกซินในเมล็ดถั่วลิสง 
(2) มาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว 
(3) มาตรฐานบังคับ เรื่อง กระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ 
(4) มาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
(5) มาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 
(6) ร่างมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ 
(7) มาตรฐานเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 
(8) มาตรฐานเรื่องอาหารที่มีสารปนเปื้อน
(9) ร่างมาตรฐาน เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) เป็นต้น

นอกจากนี้ มกอช.ยังมีแผนเดินทางไปแสดงนิทรรศการสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรของไทย (Q และ Organic Thailand) ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ “สินค้าไทยสู่ตลาดโลก” สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารในระดับสากลของ มกอช. ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนการขยายตลาดผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562นี้อีกด้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว
Comments