Siamcoverage TH‎ > ‎

ศธ.จับมือภาคีเครือข่าย สร้างยุวทูตสันติภาพ ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

posted Sep 26, 2022, 8:57 PM by siam coverage   [ updated Sep 26, 2022, 9:03 PM ]


ศธ. ร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท โดยพระครูใบฎีกา โอภาโส และภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมการนําเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) นําเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ และการนําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพ (Youth Ambassador for Peace of Mankind) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อสารด้านสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล เกิดการพัฒนาวิถีแห่งสันติภาพแบบองค์รวมในพื้นที่ชุมชน องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

25 กันยายน 2565, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ / นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมในโครงการ “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก”

ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพได้ให้ความสำคัญกับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ม.1-4 และ ปวช. ในการผลักดันสร้างยุวทูตสันติภาพผ่านการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนภารกิจดำเนินงานสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

โดยนักเรียนนักศึกษา ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกคน จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพภายในบุคคลและสันติภาพของโลกในบริบทของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม พร้อมพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ ทักษะการวาดภาพ ทักษะการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ทักษะการถ่ายทอดแนวความคิดเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้ทักษะ NFT : Non-fungible token (คริปโตเคอร์เรนซี่ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถทดแทนได้) และการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัล


ซึ่งภายหลังจากนักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรม จะได้ใช้รู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างสรรค์ผลงานเข้าแข่งขันตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละทักษะกิจกรรม โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม และผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจมหาชน จะได้เป็นยุวทูตสันติภาพของ ศธ.ไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมด้านสันติภาพ ณ ประเทศเยอรมนี ต่อไป


การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีของเยาวชนในการแสดงออก แสดงความสามารถและทักษะในเชิงวาทศิลป์ และวรรณศิลป์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของตนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน ประสบการณ์ของตนให้แก่เยาวชนอื่น ๆ และผู้เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์สันติภาพ อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมบทบาท ของเยาวชนในด้านสันติภาพและเป็นส่วนช่วยในการขจัดความขัดแย้ง ความรุนแรง สามารถสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นยุวทูตสันติภาพในระดับนานาชาติ


“คาดหวังว่าผลที่จะได้รับจากโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั้น จะก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารด้านสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ อันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล และเกิดการพัฒนาวิถีแห่งสันติภาพแบบองค์รวมในพื้นที่ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป”


ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม พร้อมด้วยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ., นางสาวรุ่งทิพย์ สุขศรีถาวร ผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ, นายวรภัทร ภู่เจริญ ประธานมูลนิธิโพชฌงค์, นายเสรี นนทสูติ สมาชิกแห่งคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม, นายจรัญ มะลูลีม กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา, นายธนา เตรัตนชัย วิทยากรด้านการสื่อสารเจรจรต่อรอง บริษัทเนโกชิเอชั่นพลัส, ผู้แทนสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย (Thai Youth New Center : TYN), ผู้แทนโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (We Oneness), ผู้แทนบริษัทเอ็นเอฟทีจีที จำกัด และผู้แทนมูลนิธิสหธรรมิกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน


สำหรับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาทกิจกรรมการนําเสนอผลงานภาพวาด (แข่งขันระดับ ม.1-3) ได้แก่ ด.ญ.ปุญญิศา สดใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


กิจกรรมการนําเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (แข่งขันระดับ ม.3-4) ได้แก่ น.ส.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา


กิจกรรมการนําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (แข่งขันระดับ ปวช.) ได้แก่ นายวรัญญู ชัยวิเศษ และนายอนุพงษ์ ดวงพิชัย วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี


ขวัญใจมหาชน ได้แก่ ด.ช.อุกกฤศฎ์ เดลกาดาร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา


ปัจจุบัน “ประเทศไทย” มีระดับ “สันติภาพ” อยู่ในอันดับที่ 113 จากการจัดอันดับระดับการมีสันติภาพของ 163 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก จากข้อมูลตามดัชนีสันติภาพโลก 2564 (Global Peace Index 2021) โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace : IEP)

Comments