Siamcoverage TH‎ > ‎

63 ปี วช. ส่งงานวิจัยและนวัตกรรม แสดงศักยภาพนักวิจัยไทย ในเวที NRCT Talk สุดคึกคัก

posted Oct 26, 2022, 10:39 AM by siam coverage   [ updated Oct 26, 2022, 10:44 AM ]
1666749182307.jpg

 

1666749182400.jpg
1666749182471.jpg
1666749183341.jpg
อุปกรณ์ตรวจสอบความหอมในข้าวหอมมะลิแบบพกพา
1666749184041.jpg
1666749184842.jpg
1666749185646.jpg
1666749186400.jpg

1666749187220.jpg

1666749187794.jpg

1666749201618.jpg

1666749201746.jpg

1666749201851.jpg

1666749202407.jpg

1666749203056.jpg

1666749203697.jpg


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา NRCT Talk เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ภายใต้แนวคิด “63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของฝีมือนักวิจัยไทย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีผลงานที่ร่วมเสวนาบนเวที NRCT Talk จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1. อุปกรณ์ตรวจสอบความหอมในข้าวหอมมะลิแบบพกพาด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ แห่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. การผลิตแพะเนื้อ แพะนม และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3. เครื่องสกัดน้ำมันไข่แดงแบบเคลื่อนที่เพื่อแปรรูปไข่แดงเหลวเหลือทิ้งจากการแยกไข่ขาวของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอางมูลค่าสูงและเสริมอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานชิ้นที่ 1 : อุปกรณ์ตรวจสอบความหอมในข้าวหอมมะลิแบบพกพาด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ แห่ง สวทช. เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพทางกลิ่นในข้าวหอมมะลิโดยการตรวจสอบสาร 2-อะซิติล-1-ไพโรลีน บนพื้นฐานการตรวจวัดด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจวัดและแยกแยะกลิ่นจำเพาะได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นให้มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่ายและรวดเร็วกว่าเครื่องมือวัดแบบอื่น ๆ ทำให้สามารถตรวจสอบความหอมข้าวได้ภายในเวลาน้อยกว่า 30 นาที

ผลงานชิ้นที่ 2 : การผลิตแพะเนื้อ แพะนม และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการเลี้ยงแพะสามารถขับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากได้ในระยะเวลารวดเร็ว ก็สามารถขายได้ทั้งในรูปแบบเนื้อชำแหละหรือขายทั้งตัว ทางคณะนักวิจัยได้เน้นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยเพื่อยกระดับและมาตรฐานในการเลี้ยงแพะให้เป็นฟาร์มปลอดโรคที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ การพัฒนาการผลิตพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพด้วยวิธีการผสมเทียม การจัดการดูแลแพะเพื่อเพิ่มอัตราการติดลูก การเพิ่มมูลค่าเนื้อแพะด้วยการแปรรูปและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ผลงานชิ้นที่ 3 : เครื่องสกัดน้ำมันไข่แดงแบบเคลื่อนที่เพื่อแปรรูปไข่แดงเหลวเหลือทิ้งจากการแยกไข่ขาวของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอางมูลค่าสูงและเสริมอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสกัดด้วยตัวทำละลายควบแน่นภายใต้สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤตที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อแปรรูปไข่ไก่เป็นสารสกัดน้ำมันไข่แดงและหรือโปรตีนไข่แดงที่มีมูลค่าสูงขึ้นและแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่หน้าฟาร์มที่มีปริมาณล้นตลาด ราคาขายต่ำกว่าทุนหรือผันผวนได้

สำหรับเวทีเสวนา NRCT Talk จัดขึ้นในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากฝีมือนักวิจัยไทย โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาร่วมเสวนาในเวทีนี้จะร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย ซึ่งมีผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์มาจัดแสดงอีกมากมาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://63years.nrct.go.th
Comments