Siamcoverage TH‎ > ‎

3 พันธมิตร ประกาศความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข หลังจับมือครบ 1 ปี เผยภารกิจบูรณาการและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้ได้มาตรฐานสากล

posted Mar 21, 2018, 2:33 AM by siam coverage   [ updated Mar 21, 2018, 2:35 AM ]
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต แถลงข่าวความคืบหน้าครบ 1 ปี การดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ในการใช้เทคโนโลยี มาสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อความสำเร็จของ “สาธารณสุข ๔.๐ แอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานสากล”


จากภาพ
• นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ​อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
• นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
Comments