Siamcoverage TH‎ > ‎

3พันธมิตร ประกาศความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการ สาธารณสุข หลังจับมือครบ 1 ปี เผยภารกิจบูรณาการและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้ได้มาตรฐานสากล

posted Mar 21, 2018, 2:26 AM by siam coverage   [ updated Mar 21, 2018, 2:29 AM ]

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต แถลงข่าวความคืบหน้าครบ 1 ปี การดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ โดยร่วมศึกษา วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ใช้เทคโนโลยี มาสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อความสำเร็จของ “สาธารณสุข ๔.๐ แอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานสากล”

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ติดต่อกันโดยการสัมผัสมีมากขึ้น ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในรูปแบบต่างๆ อย่างแพร่หลายในท้องตลาด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ การกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการใช้งานประเภทต่างๆเป็นประโยชน์ต่อสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงได้พัฒนาวิธีทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมและองค์การสุราได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ของเหลว 70% ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 69.5% และ 80% พลัส ทั้งทางเคมีและจุลชีววิทยา ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ระยะห่างในการฉีดพ่นแผ่นทดสอบ 30 เซนติเมตร ระยะเวลาในการพ่น 5 วินาที และระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสผลิตภัณฑ์( exposure time ) 10 นาที ผลปรากฏว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าแบคทีเรียได้ 100% นอกจากนี้ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ผลปรากฏว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ มีระยะเวลาในการสัมผัส ( contact time ) น้อยที่สุดที่ทำลายเชื้อไวรัส H5N1 เพียง 1 นาทีเท่านั้น

ด้านดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงความคืบหน้าว่า ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในทางสาธารณสุข ล่าสุดได้รับมาตรฐาน GMP ในการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบยาน้ำ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานพยาบาล

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อพบว่า สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการได้ 99.999% เมื่อทดสอบซ้ำ โดยลดระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสผลิตภัณฑ์ (exposure time) เหลือ 1 นาที ปรากฏว่า ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.999% เช่นกัน การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมได้ช่วยสนับสนุนการกำหนดค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในระบบสาธารณสุข เพื่อความเหมาะสมของผู้บริโภค มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดความปลอดภัยต่อการใช้อีกด้วย


นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้จัดทำ“ศูนย์ข้อมูลแอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข (Alcohol Information Center) บนเว็บไซต์ Alcohol for Public health ในรูปแบบสื่ออินโฟร์กราฟฟิค ทำให้เข้าใจง่าย และทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ ทันสมัย ฉับไว สอดคล้องไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน นอกจากนี้องค์การสุรา ได้ร่วม คิดค้นใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก อาทิเช่น ผลิตเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์สเปรย์ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100% ทำให้ลดการนำเข้าวัตถุดิบ ประเทศชาติได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสาธารณสุขที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัด เข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง นำคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีมาให้กับประชาชน และในอนาคตอันใกล้นี้จะมี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเศษยาสูบ เพื่อควบคุมประชากรยุง ลูกน้ำ และแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นสารออร์แกนิค โดยผลิตในรูปแบบ EM Ball มีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับควบคุมประชากรลูกน้ำยุงได้อีกด้วย


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เกิดขึ้นจากการบูรณาการของ 3 องค์กรภาครัฐที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขในการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
Comments