Siamcoverage TH


วช. จัดเวทีระดมความคิด วางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง จังหวัดน่าน

posted by siam coverage   [ updated ]

1652798644767420-0


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดเวทีระดมความคิดจากกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้งเพื่อการจัดเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบแอพพลิเคชัน จากผลงานโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำระดับชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม” โดย นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าโครงการวิจัย​ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่อการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำให้มีความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม สรุปและประมวลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย​ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ​ ณ สำนักวิชาทรัพยากร​การเกษตร​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกอำเภอ​เมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อม​ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ​ผู้แต่ละตำบลและสื่อมวลชน​

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง​ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เล็งเห็นความสำคัญของแนวทางการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 33 ตำบล 15 จังหวัดใน 5 ภูมิภาคเพื่อช่วยยกระดับองค์กรผู้ใช้น้ำในการวางแผนน้ำของพื้นที่ที่จะสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคตการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน วช. ได้สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบข้อมูลน้ำชุมชนผ่านระบบ DATA STUDIO เพื่อสนับสนุนการทำข้อมูล TWR ในการบริหารจัดการน้ำชุมชนผ่านองค์กรผู้ใช้น้ำและเกิดแผนน้ำชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2558-2569) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมกับแกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการพัฒนาศักยภาพในการเก็บข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้แอพพลิเคชันในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งต้นทุนน้ำของชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของนวัตกรรมภายใต้การบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านบริหารจัดการน้ำ​ ​สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า​ วช.ได้ให้ทุนสนับสนุนและเล็งเห็นถึงความสำคัญ​ในเรื่องของการบริหาร​จัดการน้ำ​การบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ทรัพยากรน้ำมีใช้อย่างทั่วถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การจัดการน้ำในลุ่มน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีข้อมูลการจัดเก็บข้อมูระบบข้อมูลน้ำชุมชน​การจัดการเฉพาะในแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อให้มีการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ภายในลุ่มน้ำ ซึ่งมีการแก้ปัญหา มีการควบคุม การพัฒนา การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ​ การบริหาร​จัดการน้ำอย่างเป็นระบบสามารถลดความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ โดยโครงการ​นี้เน้น​ 3​ ด้าน​ 1.)​ คู่มือพัฒนา​กลุ่มองค์กร​ผู้ใช้น้ำ 2.)​ คู่มือการประเมินผู้ใช้น้ำ 3.)​ ข้อเสนอ​แนะ​ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้​จะนำไปสู่การออกมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการน้ำแนวทางปฏิบัติในชุมชนในการแก้ปัญหาจัดสรรน้ำปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างยั่งยื​น​1652798638185748-1
1652798628757149-2
1652798623405178-3


นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ​ หัวหน้าโครงการ​วิจัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และกระจายตัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ผ่านมาแนวทางการแก้ไขปัญหาเน้นการจัดการแบบรวมศูนย์โดยหน่วยงานของรัฐ ทำให้การแก้ไขปัญหาและการวางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ พื้นที่นอกเขตชลประทานการใช้น้ำของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่เป็นระบบ ไม่มีกระบวนการหรือรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสม ขาดการจัดเก็บข้อมูลและขาดการมีส่วนร่วมในชุมชนในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารการจัดการน้ำของกลุ่มชุมชน นำไปสู่แนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยผ่านระบบแอพพลิเคชันข้อมูลน้ำชุมชน DATA STUDIO แผนน้ำชุมชน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมใน 33 ตำบล 15 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคใน 10 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 1.) การจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ ที่มาจากการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท้องถิ่น 2.) การวิเคราะห์ศักยภาพของคณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำชุมชน ทั้งในเรื่องของการเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการกลุ่ม และทักษะการปรับตัวอย่างเท่าทัน 3.) การมีระบบฐานข้อมูลชุมชน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนการจัดการน้ำ ข้อมูลสมดุลน้ำชุมชน ตลอดจนข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 4.) มีกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยทุกขั้นตอนต้องเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมจากคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายสายน้ำ 5.) มีแผนการบริหารจัดการน้ำชุมชน ที่สอดคล้องกับระบบภูมินิเวศของลุ่มน้ำ ต้นทุนน้ำของพื้นที่ รวมทั้งความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้ำ 6 ด้านที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6.) มีระเบียบ มาตรการของชุมชน ในการบริหารจัดการน้ำที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันในการปฏิบัติการของคนในชุมชนท้องถิ่น 7.) มีการจัดการด้านการเงินของกลุ่ม ในรูปแบบกองทุนเพื่อจัดการน้ำชุมชน โดยมีการสร้างรายได้ของกลุ่ม เช่น การเก็บเงินจากสมาชิกเป็นค่าบริหารจัดการน้ำชุมชน การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 8.) มีกลไกการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีแผนในการติดตามหนุนเสริมกิจกรรมกลุ่มและมีองค์ประกอบของทีมติดตามที่มีความหลากหลาย 9.) มีกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เครือข่ายต่อรองข้ามพื้นที่ กลุ่ม การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับ อปท. แผนพัฒนาตำบลฯ การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกพื้นที่ 10.) มีการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ของคนในชุมชนต่อการบริหารจัดการน้ำ มีกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ มีการส่งเสริมความรู้และสื่อสารข้อมูลที่เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของสภาวะอากาศหรือกลไกการผลิตและการตลาด


1652798617591459-4


ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ​จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำแต่ละตำบล​ ได้นำเสนอข้อคิดเห็น​ต่าง​ ๆ​ เพื่อพัฒนา​กลุ่ม​องค์กร​ผู้ใช้น้ำการจัดเก็บข้อมูล​ผ่านระบบ DATA STUDIO​ การปรับปรุง​สร้าง​ระบบท่อส่งน้ำ​การว่างแผนสร้าง​อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง​เพื่อกักเก็บ​น้ำเพื่อการบริหาร​จัดการ​น้ำในอนาคต​ กลไกความร่วมมือของเครือข่าย ชุมชน เครือข่ายวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ล่องเรือ ชมคอนเสิร์ตเบิร์ดกะฮาร์ท

posted by siam coverage   [ updated ]

ล่องเรือ ชมคอนเสิร์ตเบิร์ดกะฮาร์ท


ล่องเรือ Meridian Cruise ชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยาใกล้ชิดสุด Exclusive กับคอนเสิร์ตของพี่ๆ Byrd & Heart พร้อมบุฟเฟต์ซีฟู้ดและอาหารนานาชาติ เครื่องดื่ม เต็มที่ตลอดจนขึ้นฝั่งจองด่วนวันนี้ก่อนจะพลาดที่นั่งดีๆ ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:45 – 21:45 น.
• บัตรราคาท่านละ 1,900 บาท
• VIP ท่านละ 2,500 บาท (โซนที่นั่งสุดใกล้ชิด)♦ พิเศษ บัตรราคาท่านละ 1,400 บาท สำหรับรับประทานอาหารที่ชั้นล่าง ชมคอนเสิร์ตผ่านจอขนาดใหญ่หรือจะขึ้นมายืนดูหน้าเวทีที่ชั้น 2 ก็ได้
• เด็กอายุ 4-10 ปี ชั้นล่างท่านละ 1,100 บาท ชั้นบนท่านละ 1,600 บาท
• เด็กอายุ 1-3 ปี ฟรี
ขึ้นที่ท่าเรือไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร
สำรองที่นั่ง โทร 099-1542823สำหรับวันธรรมดา ท่านที่ต้องการล่องเรือดินเนอร์ ชมวิวริมน้ำเจ้าพระยา สามารถสำรองที่นั่ง โทร. 094 419 9965, 066 1151 464
Line@: @meridiancruise
Facebook: meridiancruise
Email: info@meridiancruise.co.th

PT Maxnitron Racing Series 2022 เปิดฉากความมัน สนามแรกแห่งปี

posted May 16, 2022, 8:34 AM by siam coverage   [ updated May 16, 2022, 8:35 AM ]

ND4_4516


2022PTr2_0158

“พีที แมกซ์นิตรอน” เปิดฉากการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “PT Maxnitron Racing Series 2022” อย่างยิ่งใหญ่ นักแข่งและทีมรถแข่งชั้นนำลงประลองความเร็ว ณ สนามพีระเซอร์กิต สนามแรกของฤดูกาลคับคั่ง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด หวังยกระดับวงการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบไทยให้ทัดเทียมสากล และกระตุ้นเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวประเทศหลังโควิด-19


2022PTr2_0190

ND4_4183

นายศิลป์ ธีรนิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 63 โปรเจค ในฐานะประธานจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT Maxnitron Racing Series 2022 เปิดเผยว่า รายการดังกล่าว เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จัดแข่งขันแบบสะสมคะแนนประจำปี รวม 6 Races ใน 3 สนาม ได้แก่ สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 (Race 1 – 2) , สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 (Race 3 – 4) , และสนามพีที ประจวบ สตรีท เซอร์กิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 19-23 ตุลาคม 2565 (Race 5 – 6) ที่เนรมิตถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นสนามแข่งแบบ “สตรีท เซอร์กิต” (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น Siam GT, Siam Truck, Siam Group A, Siam 1500, Siam Group N และ Siam Eco ชิงเงินรางวัลและของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1,000,000 บาท นับเป็นรายการแข่งขันที่มีเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด ในรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบของประเทศไทย

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.20 ตอน “หัตถการเสริมความงามพร้อมเปิดแมส”

posted May 16, 2022, 8:32 AM by siam coverage   [ updated May 16, 2022, 8:32 AM ]

DST%20live%20ep.20%20final%201


จากการที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้บริหารจัดการโควิด-19 แบบโรคประจำถิ่น ซึ่งเวลานี้มีหลายประเทศที่เตรียมการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมมาตรการในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากที่สุด

ดังนั้นสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ได้ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.20 ตอน “หัตถการเสริมความงามพร้อมเปิดแมส” ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ผศ.พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ พญ.ชินมนัส เลขวัต ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับผู้สนใจต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของริ้วรอยภายใต้หน้ากาก การยกกระชับใบหน้าหรือการร้อยไหมให้หน้าสวยหรือฉีดโบท็อกซ์อย่างไรให้ดูดี สามารถสอบถามปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ โดยการฝากข้อความคำถาม ได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนังหรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

อารามโก้ ทีม ซีรีส์ฯ จัดกอล์ฟคลินิกให้กับเยาวชนโดย “โปรโม” “โปรเหมียว” มอบของที่ระลึก สร้างแรงบันดาลใจ

posted May 16, 2022, 8:28 AM by siam coverage   [ updated May 16, 2022, 8:29 AM ]

52070867422_720c36e855_k


15 พฤษภาคม 2565: อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงคอก จัดกิจกรรมกอล์ฟคลินิกเยาวชนที่สนามไทยคันทรีคลับ เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากอล์ฟเยาวชนไทย ได้เรียนรู้กับโปรกอล์ฟระดับแนวหน้าของโลก โดยมี “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล โปรกอล์ฟสาวดาวดังของไทย และ เฟลิซิตี้ จอห์นสัน จากอังกฤษ มาถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึง “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ร่วมพบปะกับนักกอล์ฟเยาวชนในช่วงสัปดาห์การแข่งขัน

 

52071919293_675b699593_k

ทั้งนี้ โมรียา และเฟลิซิตี้ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงคอก ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญ ที่สนามไทยคันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้ใช้เวลาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันที่สอง มาร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิกให้คำแนะนำและฝึกทักษะให้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่บริเวณสนามไดรฟ์ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยให้ก้าวตามฝันสู่เส้นทางการเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต

เฟลิซิตี้ เผยหลังร่วมกิจกรรมว่า “หลังจากเห็นลีลาการตีกอล์ฟของน้องๆเยาวชน ก็สังเกตเห็นว่าทุกคนมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมาก เด็กเยาวชนควรจะฝึกเล่นลูกสั้นให้ดีก่อน นักกอล์ฟทุกคนล้วนต้องการตีไดรเวอร์ เพราะมันสนุกกว่า แต่หากเล่นลูกสั้นแม่นยำก็จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนวันที่เล่นแบบธรรมดาๆ ให้เป็นวันที่มีผลงานที่ดีได้ ซึ่งในวันนี้ก็มีช็อตที่เจ๋งๆ จากน้องๆเยาวชนหลายช็อต”

 

52071915676_d521980e9f_k

โปรกอล์ฟจากอังกฤษ กล่าวเสริมว่า “ในฐานะทูตมูลนิธิกอล์ฟในสหราชอาณาจักร รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมคลินิกสอนกอล์ฟเยาวขน และการได้เห็นน้องๆ เยาวชนตีได้ดีคือรางวัลตอบแทนที่ได้รับ สมัยเป็นเด็กฉันชอบมากเลยถ้ามีโปรกอล์ฟตีให้ดูหรือเปิดคลินิกสอนกอล์ฟ ดังนั้นจึงมีความสุขมากที่ได้มอบโอกาสดีๆ แบบนี้คืนให้กับน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชน และได้เห็นเด็กๆ สนุกกับการร่วมกิจกรรม”

ด้านนางสุจารุปัญญ์ มารดาของ น้องไคริ-กฤษณ์พรรณรจน์ กฤตมโนรถ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 10 ปีจาก สมาคมกีฬากอล์ฟเยาวชนไทย เผยว่าการได้พาลูกสาวมาชมการแข่งขันกอล์ฟรายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงคอก และร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิกโดยได้รับคำแนะนำจาก “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟในดวงใจ จะเป็นแรงผลักดันให้น้องไคริสานฝันสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต

คุณแม่กล่าวว่า “น้องไคริเล่นกีฬาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล วิ่ง ขี่ม้า และตีกอล์ฟ แต่น้องชอบกอล์ฟมากที่สุด และเป็นสมาชิกคนแรกของครอบครัวที่ตีกอล์ฟ และรักในกีฬากอล์ฟมาก ไม่เคยคิดจะเลิกตีกอล์ฟ การได้มีโอกาสมาชมการแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงคอก และร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิกกับโปรกอล์ฟมือดังระดับโลกจะเป็นแรงบันดาลใจสู่เวทีการเป็นนักกอล์ฟทีดีในอนาคต”

 

52071918736_4fd5f3d834_k

หลังจากได้รับคำแนะนำและฝึกทักษะกับโปรกอล์ฟมือดัง เหล่านักกอล์ฟเยาวชนต่างก็สนุกกับการแข่งขันตีกอล์ฟ โดยคนแรกที่ทำระยะถึง 50 หลา ได้รับลูกกอล์ฟที่มีลายเซ็นของ “โปรเหมียว” หรือ “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ ซึ่งโปรเหมียวได้มีโอกาสทักทายกับหนึ่งในนักกอล์ฟเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิก และถ่ายภาพแห่งความทรงจำร่วมกัน

การแข่งขันกอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงคอก ปิดฉากลงเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยแชมป์เป็นของ มาน่อน เดอ รอย โปรสาวจากเบลเยี่ยม โดยมี โยฮันน่า กุสตาฟชอน จากสวีเดน ตามมาที่อันดับสอง ส่วนแชมป์ประเภททีมเป็นของทีมฮีลเลียร์ส ที่ประกอบด้วย วิทนีย์ ฮีลเลียร์ส โปรกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย กัปตันทีม, กริสต้า ปาร์กเกอร์ จากฟินแลนด์, ชลดา ชยณรรย์ และพัทธนันท์ อมตานนท์ (นักกอล์ฟสมัครเล่น)

หลังจบการแข่งขันที่ประเทศไทย กอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ จะข้ามไปจัดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อด้วย โซโตกรันเด้ ประเทศสเปน และนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปิดท้ายที่เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aramcoteamseries.com

“เดอ รอย” จบ 13 อันเดอร์ แซงคว้าแชมป์ อารามโก้ ทีม ซีรี่ส์ แบงคอกฯ “โปรเหมียว” รั้งอันดับ 3 ร่วม

posted May 16, 2022, 8:25 AM by siam coverage   [ updated May 16, 2022, 8:26 AM ]

52072488138_c7f37b587c_k


14 พฤษภาคม 2565 – มาน่อน เดอ รอย โปรสาววัย 30 ปี จากเบลเยี่ยม ปลดล็อคคว้าแชมป์แรกในเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ หลังเทิร์นโปร 7 ปี ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 รับเงินรางวัลก้อนโต 71,856.75 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 2,371,273 บาท ขณะที่ปภังกร ธวัชธนกิจ โปรสาวชื่อดังของไทย มืออันดับ 13 ของโลก ทำได้ดีที่สุดในอันดับสามร่วม จากการแข่งขัน “อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงคอก พรีเซนเต็ดบาย พับลิค อินเวสต์เมนต์ ฟันด์” ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สนามไทยคันทรีคลับ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เมื่อจบการแข่งขันในประเภทบุคคล มาน่อน เดอ รอย โปรวัย 30 ปีจากเบลเยี่ยม ปิดฉากด้วยการทำ 6 อันเดอร์พาร์ 66 จาก 6 เบอร์ดี้รวดที่หลุม 2,8,10,12,14 และ 15 คว้าแชมป์เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ รายการแรกไปที่สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 รับเงินรางวัลไป 71,856.75 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,371,273 บาท โดยมี โยฮันน่า กุสตาฟชอน จากสวีเดน รั้งรองแชมป์ที่ 10 อันเดอร์พาร์ 216


%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_03

ขณะที่โปรเหมียว-ปภังกร (แพทตี้) ธวัชธนกิจ มืออันดับ 13 ของโลก วัย 22 ปี เจ้าของแชมป์เมเจอร์ เอเอ็นเอ อินสไปเรชั่น เมื่อปี 2021 ทำผลงานดีที่สุดในกลุ่มสาวไทย แม้วันสุดท้ายจะตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 จาก 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 12,13,16 และ 18 เสีย 5 โบกี้ที่หลุม 2,4,8,11 และ 15 สามวันเหลือ 8 อันเดอร์พาร์ 208 จบอันดับที่สามร่วมกับ ไคลี เฮนรี่ จากสก็อตแลนด์

เดอ รอย ที่ถึงแม้ว่าจะปลดล็อคคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในการเล่นเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ แต่ก็เคยเคยคว้าแชมป์แอลอีที เอคเซส ซีรีส์ (ทัวร์รองของเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์) มาแล้ว 3 รายการ รวมทั้งรั้งอันดับ 6 ร่วมประเภททีมในอารามโก ทีม ซีรีส์ แบงคอกไปเมื่อวานนี้ เปิดใจหลังรับแชมป์ว่า “รู้สึกเยี่ยมมากที่สามารถคว้าแชมป์เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ มาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรก หลังจากรอคอยมานาน วันนี้ตนเล่นได้ดี พัตต์ดี เล่นตามเกมตัวเอง ไม่ได้คิดว่าเล่นกับผู้นำอย่างแพตตี้ ก่อนร่วมแข่งขันรายการอารามโก้ ทีม ซีรีส์ ก็ทำผลงานได้ดีที่สเปน จบอันดับสามร่วม ก็พยายามรักษาโมเมนตัมเกมของตัวเองไว้ และเชื่อในเกมของตัวเอง อดทนรอจังหวะรอเวลาของตัวเอง และในที่สุดก็คว้าแชมป์สำเร็จ มีความสุขมาก ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณโค้ชที่อดทนทำงานร่วมกันมานาน”

           

%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5_01

ขณะที่เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวขวัญใจชาวไทยวัย 26 ปี มือ 40 ของโลก เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ 12 รายการ โดยเป็นรายการเมเจอร์ 2 รายการ จบอันดับที่ 5 ร่วมสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 โดยรอบสุดท้ายเก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 ส่วน โมรียา จุฑานุกาล วัย 27 ปีมืออันดับ 50 ของโลก เจ้าของ 2 แชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ทำได้อีเว่นพาร์ 72 จบที่อันดับ 13 ร่วมสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212


%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_01


และชลดา ชยณรรย์ โปรสาวโคราชวัย 29 ปี อดีตมือ 1 ไทยแอลพีจีเอทัวร์ 2019 เกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 ในอันดับที่ 17 ร่วม

เอรียา กล่าวว่า “วันนี้ตีโอเค แต่พัตต์ไม่ค่อยลง เฉียดไปเฉียดมา การแข่งขันในวันนี้สนุกอีกแบบเพราะได้ออกรอบกับคนที่ไม่รู้จัก ได้ทำความรู้จักและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมก๊วน ส่วนสองวันแรกก็สนุกอีกแบบได้เจอนักกอล์ฟสมัครเล่น รู้สึกประทับใจกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ อยากให้มีการแข่งขันแบบนี้อีก”

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ ฤดูกาล 2022 มีชิงชัย 5 สนาม ชิงเงินรางวัลรายการละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเดิมครั้งแรกที่ประเทศไทย สนามต่อไป “อารามโก้ ทีมซีรีส์-ลอนดอน จะแข่งขันกันที่สนามเซนจูเรียน คลับ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565

           


52072488626_bf9cbb4987_k

สรุปผลการแข่งขัน

1 (-13)203 มานjอน เดอ รอย (เบลเยี่ยม) 70-67-66 เงินรางวัล 71,856.75 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,371,273 บาท)

2 (-10)206 โยฮันน่า กุสตาฟชอน (สวีเดน)70-68-68 เงินรางวัล 43,114.05 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,422,764 บาท)

T3 (-8)208 ไคลี่ เฮนรี่ (สก็อตแลนด์) 69-70-69, ปภังกร (แพทตี้)ธวัชธนกิจ 66-69-73 เงินรางวัลคนละ 25,149.87 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 829,945 บาท)

T5(-7)209 อานา เปแลซ (สเปน) 67-73-69, เอรียา จุฑานุกาล 68-70-71, เฟลิซิตี้ จอห์นสัน (อังกฤษ) 69-68-72 เงินรางวัลคนละ15,169.76 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 500,602 บาท)

T8 (-6)210 ชาร์ลี ฮัลล์ (อังกฤษ) 71-71-68, วิทนี่ย์ ฮิลเลียร์ (อสสเตรเลีย)71-70-69 เงินรางวัลคนละ 11,736.61เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 387,308 บาท)

T10 (-5)211 คาสซานดร้า อเล็กซานเดอร์ (แอฟริกาใต้) 73-70-68, แมคดาเลน่า ซิมเมอร์มาเช่อร์ (อาร์เจนติน่า) 71-71-69, ปาซ มาร์ฟา ซานส์ (สเปน)73-69-69 เงินรางวัลคนละ 10,538.99เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 347,786 บาท)

T13 (-4)212 นิโคล การ์เซีย(แอฟริกาใต้)73-71-68, ลี แอนน์ เพซ(แอฟริกาใต้)75-68-69, โมรียา จุฑานุกาล 68-72-72, เทีย กอยวิสโต(ฟินแลนด์)70-69-73 เงินรางวัลคนละ 8,922.22 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 294,433บาท

T17 มาฮ่า ฮัดดิอุย(โมร็อคโก)68-73-72, มารีแอนน์ สการ์ปนอร์ด (นอรเวย์) 68-73-72, ชลดา ชยณรรย์ 73-67-73, แอนน์ วาน ดัม(เนเธอร์แลนด์)68-71-74, แคทริโอน่า แมทธิว(สก็อตแลนด์)73-66-74 เงินรางวัลคนละ 7,664.72 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 252,935 บาท)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aramcoteamseries.com

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ “บาโอจิ” มอบรองเท้าพยาบาลให้กับ โรงพยาบาลเทียนฟ้า

posted May 16, 2022, 2:19 AM by siam coverage   [ updated May 16, 2022, 2:22 AM ]


นายชาลี ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ ชยาภิรตานนท์ และ นายหลิน เซ้า หวย มอบรองเท้าพยาบาล ให้กับ โรงพยาบาลเทียนฟ้า และศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ มูลค่ากว่า 270,000 บาท โดยมี นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และนายสมัย กวักเพฑูรย์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

“ทีมฮิลเลียร์” คว้าแชมป์ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงคอก ที่ไทยคันทรีคลับ “โปรเหมียว” ยังเหนียวนำต่อรอบสองที่ 9 อันเดอร์

posted May 14, 2022, 7:16 PM by siam coverage   [ updated May 14, 2022, 7:17 PM ]

Winning%20team%20of%20Whitney%20Hillier%20as%20a%20leader,%20holding%20the%20trophy%20in%20the%20Aramco%20Team%20Series%20-%20Bangkok%202nd%20round


13 พฤษภาคม 2565 – วิทนี่ย์ ฮิลเลียร์ โปรสาวลูกครึ่งไทย-ออสซี่ พาลูกทีมคว้าแชมป์ไปที่ 31 อันเดอร์พาร์ 257 ขณะที่ ปภังกร ธวัชธนกิจ มืออันดับ 13 ของโลก ยังเหนียวเก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 นำต่อรอบสองที่ 9 อันเดอร์พาร์ 135 จากการแข่งขันกอล์ฟเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ รายการ “อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงคอก” พรีเซนเต็ดบาย พับลิค อินเวสต์เมนต์ ฟันด์ ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สนามไทยคันทรีคลับ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา

        


%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1_3


กอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ เป็นการแข่งขันประเภททีมรูปแบบใหม่ โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น 26 ทีมๆละ 4 คน นำโดยกัปตันทีม 26 คน ซึ่งจะมีสิทธิ์เลือกผู้เล่นเข้าร่วมทีมได้หนึ่งคน และจากการสุ่มอีกหนึ่งคน ส่วนคนสุดท้ายเป็นการสุ่มเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่น

เมื่อจบการแข่งขันรอบสองซึ่งเป็นรอบตัดสินประเภททีม(13พ.ค.) ปรากฏว่า ทีมฮิลเลียร์ ประกอบด้วยวิทนี่ย์ ฮิลเลียร์ โปรสาวลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ในฐานะกัปตันทีม, ชลดา ชยณรรย์, กริสต้า บาร์คเกอร์ จากฟินแลนด์ และ พัทธนันท์ อมตานนท์ นักกอล์ฟสมัครเล่น ช่วยกันทำสกอร์เข้ามาอีก 15 อันเดอร์พาร์ 129 สองวันคว้าแชมป์ไปที่สกอร์รวม 31 อันเดอร์พาร์ 257 รับเงินรางวัลประเภททีมไปคนละ 33,533 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,106,593บาท%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%201

วิทนี่ย์ ฮิลเลียร์ กัปตันทีม กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้แชมป์ และภูมิใจในทีมมาก วันนี้ทุกอย่างไหลลื่น เราเล่นได้ดี และสนุกกับเกมการแข่งขันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วันแรกอเมเจอร์เล่นได้ดี ส่วนวันนี้ชลดาเล่นดีมาก รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเล่นที่เมืองไทยอีกครั้งด้วย”

 The%20Thai%20star%20extended%20her%20advantage%20and%20is%20favourite%20in%20the%20$500,000%20individual%20contest


ด้าน ชลดา กล่าวว่า “วันนี้ทุกอย่างดีหมด และตนทำได้ถึง 8 เบอร์ดี้ ภูมิใจมากที่ช่วยทีมคว้าแชมป์ได้ เพราะไม่ได้คาดหวังมาก่อน”

ส่วนกริสต้า ที่คว้าแชมป์ประเภททีมรายการนี้เป็นครั้งที่สอง เผยว่า “ดีใจที่ได้แชมป์อีกครั้ง ตอนได้แชมป์แรกที่เจดดาห์ลุ้นมากกว่า เพราะต้องดวลเพลย์ออฟตัดสิน แต่การคว้าแชมป์ที่ไทยมีความพิเศษมากเช่นกัน”

ขณะที่อันดับสองได้แก่ทีมซิมเมอร์มาเช่ จากอาร์เจนติน่า ที่ผู้เล่นในทีมประกอบด้วย แมคดาเลน่า ซิมเมอร์มาเช่อร์ จากอาร์เจนติน่า (กัปตันทีม) ชาร์ล็อต ลีโอติเยร์ จากฝรั่งเศส, อิสซาเบลล่า เดแลท จากสวีเดน และสิรภพ ยะปาลานักกอล์ฟสมัครเล่น 28 อันเดอร์พาร์ 260 เงินรางวัลไปคนละ 19,161 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 635,313 บาท

ส่วนการแข่งขันประเภทบุคคลปรากฎว่า โปรเหมียว หรือ แพตตี้ ปภังกร ธวัชธนกิจ มืออันดับ 13 ของโลก ยังคงรักษาฟอร์มดีต่อเนื่องด้วยการเก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 7, 9, 17 และ 18 เสียโบกี้เดียวที่หลุม 12 สองวันนำประเภทบุคคลต่อที่สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135 พร้อมพาเพื่อนร่วมทีมจบในอันดับสาม ที่สกอร์รวม 27 อันเดอร์พาร์ 261 โดยมีเฟลิซิตี้ จอห์นสัน จากอังกฤษ และมานอน เดอ รอย จากเบลเยี่ยม ตามหลังสองสโตรค ขณะที่ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล มือ 40 ของโลก ทำได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวม 6 อันเดอร์พาร์ 138 รั้งอนดับ 4 ร่วม

ปภังกร กล่าวว่า “รู้สึกดีที่จบการแข่งขันวันที่สองในฐานะผู้นำประเภทบุคคล แม้ทำผลงานได้ไม่ดีนัก ทุกอย่างดูเหนื่อยๆ แต่ก็พยายามเล่นอย่างอดทน ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ จนสามารถปิดท้ายด้วย 2 เบอร์ดี้ และนำอยู่สองสโตรค โดยรวมพอใจกับผลงานประเภททีม รูปแบบการแข่งขันเล่นสบาย ทุกคนเล่นตามเกมตัวเอง และต้องการจะทำผลงานได้ดี เพราะหากเราทำได้ดี ทีมก็จะมีผลงานดีเช่นกัน เมื่อเห็นเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ตีช็อตดีๆ ก็สามารถนำมาสร้างโมเมนตัมให้กับตัวเองได้ ชอบการเล่นประเภททีมแบบนี้ หากได้รับเชิญร่วมแข่งขันอีกก็จะไปแข่ง”

“สำหรับผลงานประเภทบุคคล โดยรวมค่อนข้างพอใจ แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ทุกรอบยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง วันนี้ฟอร์มการเล่นถือว่ากลางๆ ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการคว้าแชมป์ แต่ก็ไม่อยากตั้งความหวังไว้มากเพราะจะเป็นการกดดันตัวเอง จะพยายามทำให้ดีทุกช็อต สร้างโอกาสให้มากที่สุด” โปรเหมียวกล่าวทิ้งท้าย

ด้านเอรียา กล่าวว่า “วันนี้สนามค่อนข้างยากเพราะลมค่อนข้างแรง มีหลายหลุมที่ปักธงค่อนข้างยาก พรุ่งนี้คิดว่าต้องสนุกมากๆ แน่ ผลงานประเภททีมก็สนุก เล่นไปเชียร์ไปเรื่อยๆ วันนี้ส่วนตัวพัตต์ไม่ค่อยดี ทีช็อตบางหลุมเจอลมแรงก็มีพลาดไปบ้าง การเล่นประเภททีมครั้งนี้ทำให้เมได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อน ทำให้รู้ว่ากอล์ฟมีรูปแบบให้เล่นได้หลายอย่างในขณะเดียวกันอเมเจอร์ก็สสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ เป็นรายการที่สนุกและดีมาก เป็นความแปลกใหม่ที่รวมทั้งความสนุกและความซีเรียสมาอยู่ด้วยกันได้”

และในรอบนี้ตัดสกอร์นักกอล์ฟเข้าไปเล่นประเภทบุคคลรอบสุดท้ายที่5 โอเวอร์พาร์ 149 จำนวน 60 คน โดยโปรสาวของไทยสามารถผ่านเข้ารอบได้เพียง 4 คน ได้แก่ปภังกร ธวัชธนกิจ (-9), เอรียา จุฑานุกาล (-6), โมรียา จุฑานุกาล (-4) และ ชลดา ชยณรรย์ (-4) ขณะที่ ชนกนันท์ อังกุรเศรณี ตีเกินไป 6 โอเวอร์พาร์ 150

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ ฤดูกาล 2022 มีชิงชัย 5 สนาม ชิงเงินรางวัลรายการละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเดิมครั้งแรกที่ประเทศไทย พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการแข่งขันฤดูกาลแรกเมื่อปีที่แล้ว โดยในประเภททีมแข่งขันเพียง 36 หลุมเท่านั้นคือในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ชิงเงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐ เป็นการแข่งขันแบบโฟร์บอล คิดคะแนนจากสองผู้เล่นที่ทำสกอร์ดีที่สุดในแต่ละหลุม ทีมที่ทำคะแนนรวมต่ำสุดจะคว้าแชมป์ไปครอง

ส่วนในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันจะเป็นการลุ้นแชมป์ประเภทบุคคลของนักกอล์ฟอาชีพที่ทำผลงานดีที่สุดใน 60อันดับแรก และเสมอหลังจบสองวันแรก โดยมีเงินรางวัลรวมให้ชิงชัย 500,000 เหรียญสหรัฐ

แฟนกอล์ฟสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต 5 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aramcoteamseries.com

สรุปผลการแข่งขันประเภททีม

1.( -31)257 ทีมวิทนี่ย์ ฮิลเลียร์ เงินรางวัลคนละ 33,533.15 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 1,106,593 บาท

2.(-28)260 ทีมแมคดาเลน่า ซิมเมอร์มาเช่อร์ เงินรางวัลคนละ 19,161 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 635,313บาท

3.(-27)261 ทีมปภังกร ธวัชธนกิจ เงินรางวัลคนละ 9,580 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 316,140 บาท

T4.(-25)263 ทีมโมรียา จุฑานุกาล เงินรางวัลคนละ 8,036.46 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 265,188 บาท

T4(-25)263 ทีมแคโรลิน แลมเพิร์ธ เงินรางวัลคนละ 8,036.46 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 265,188 บาท

ดร.โฆสิต แถลงโค้งสุดท้าย ตอกย้ำทำไมกรุงเทพฯ … ต้อง 24 ชั่วโมง

posted May 14, 2022, 11:13 AM by siam coverage   [ updated May 14, 2022, 11:14 AM ]

1652540251412

วันนี้ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 24 เปิดสัมมนาพิเศษกับพี่น้องสื่อโซเซียล ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เวลา 14:00 น. พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายกรุงเทพ 24 ชั่วโมง ทั้งปัญหาปากท้อง ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาการว่างงาน และปัญหาหนี้สิน ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อข้าวของแพง เหล่านี้หากบริหารกรุงเทพมหานคร ได้แบบ 24 ชั่วโมง จะแก้ไขปัญหาได้ทันที การสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วบริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิด การทำมาหากิน การค้าการขายต้องเปิดได้ 7 วัน ต้องประกอบอาชีพกันได้ 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้า 24 ชั่วโมง การเรียนรู้ 24 ชั่วโมง การดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง การบริหารและบริการของกรุงเทพมหานคร 24 ชั่วโมง และการทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองคุณธรรม 24 ชั่วโมง

1652540169280

หลายอย่างที่พูดไปมันเกิดจากปัญหาปากท้อง ปัญหารายได้ทั้งสิ้น เมื่อประชาชนมีรายได้ดี จะไม่รู้สึกว่า ค่าหอพักมันแพง อาชญกรรมก็จะน้อยลง เพราะจะมีอาชีพ มีที่อยู่ มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ความเครียด ความเจ็บป่วยที่มาจากความยากจนก็จะลดน้อยลง เรื่องใหญ่ที่เป็นวิกฤติของกรุงเทพมหานคร เมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุด วันนี้คือเรื่องรายได้ และความยากจน

1652540077833

ตนมีโอกาสเป็นผู้ว่าฯ กทม.จะดำเนินการเรื่องการไกล่เกลี่ยหนี้สินโดยทันที สำคัญที่สุดต้องรณรงค์ให้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาลงทุน มาทำกินใน กทม.ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มงบประมาณในการดูแลคุณภาพชีวิต

1652540101859

โดยกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสของคนเป็นผู้ว่าฯ กทม. คอรัปชั่นใหญ่ที่สุด ทำกันมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร พูดแบบไม่ต้องเกรงใจ ต้องหยุดการคอรัปชั่นให้ได้ ผู้ว่าฯ กทม.ต้องโปร่งใส ไม่ส่ง ส.ก.ของตัวเองมาลงสมัคร เนื่องจาก ส.ก.มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าฯ ถ้าตนมี ส.ก.อยู่ในมือ มันก็ชัดเจนว่าตนกำลังวางแผนหลบหนีการตรวจสอบ ตนจึงกล้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครอิสระ และไม่ส่ง ส.ก.ลงสมัครเลย พร้อมรับการตรวจสอบเต็มที่

1652540037984

กรุงเทพฯ ประสบปัญหานานัปการ มีความขัดแย้งทางการเมือง และได้รับความเสียหายกันมามากแล้ว วันนี้เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เลือก ผู้ว่าฯ กทม.ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง ขอให้เลือกคนที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และมีความสามารถประสานงานได้ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งความสุขตลอด 24 ชั่วโมง อย่างแท้จริง กรุงเทพมหานครรอพี่น้องประชาชนตัดสินใจ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ขอให้เข้าคูหากาเบอร์ 24 เลือก โฆสิต ไปเป็นผู้ว่าฯ กทม. 24 ชั่วโมง

ซีอีโอ กอล์ฟซาอุดิ ชี้ การขยายฐานจัดศึก “อารามโก้ ทีม ซีรีส์” ในเอเชีย นำกอล์ฟสตรีก้าวสู่ยุคใหม่

posted May 14, 2022, 10:20 AM by siam coverage   [ updated May 14, 2022, 10:20 AM ]

1_Golf%20Saudi%20CEO%20Majed%20Al%20Sorour%20in%20action%20in%20Bangkok

12 พฤษภาคม 2565 - ซีอีโอกอล์ฟซาอุดิ เชื่อมั่นว่าการขยายฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟ “อารามโก้ ทีม ซีรีส์ พรีเซ็นเต็ดบาย พับลิค อินเวสต์เมนต์ ฟันด์” ในทวีปเอเชียคืออีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของวงการกอล์ฟสตรีทั่วโลก

 

2_Aramco%20Team%20Series%20Bangkok

การแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ เข้ามาเปลี่ยนมุมมองสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการกอล์ฟสตรีหลังจากมีการเปิดตัวในเวทีเลดีส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ เมื่อปีที่แล้ว และมีคิวประเดิมฤดูกาลนี้ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ สนามไทยคันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565

มาเจด อัล ซูเราะห์ ซีอีโอและรองประธานของกอล์ฟซาอุดิและสหพันธ์กอล์ฟซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า "การขยายฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ ในเอเชียเป็นหนึ่งใน เกม เชนเจอร์ (game changer) สำหรับเรา นี่เป็นครั้งแรกที่กอล์ฟซาอุดิและพันธมิตรของเราได้มาจัดการแข่งขันในเอเชีย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของวงการกอล์ฟ รวมทั้งเป็นโอกาสที่เราจะนำพาการแข่งขันกอล์ฟสตรีเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและขยายความร่วมมือกับเลดีส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ และอารามโก้ เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว เราประสบความสำเร็จอย่างมากกับการจัดการแข่งขันรายการก่อนหน้านี้ แต่เป้าหมายและความทะเยอทะยานของเรายังคงชัดเจน ตามโครงการวิชั่น 2030”

 

3_Thai%20Country%20Club%20plays%20host%20to%20the%20Aramco%20Team%20Series%20opener

ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กอล์ฟซาอุดิและสหพันธ์กอล์ฟซาอุดิอาระเบีย ร่วมมือกับเอเชียนทัวร์ โดยเซ็นสัญญา 10 ปี จัดการแข่งขันรายการ ซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ บาย ซอฟต์แบงค์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส ซึ่งเป็นรายการที่รวมกลุ่มนักกอล์ฟอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำจากทั่วโลกร่วมประชันวงสวิงกับเหล่าโปรกอล์ฟใน 30 อันดับแรกของเอเชียนทัวร์ รายการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในเอเชียนทัวร์

ขณะเดียวกันความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้สร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักกอล์ฟเอเชียทั่วโลก รวมทั้งกระตุ้นความสนใจต่อเกมกอล์ฟในซาอุดิอาระเบียและทำให้กีฬากอล์ฟได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ และการนำพาการแข่งขันกอล์ฟรายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ไปสู่ภูมิภาคใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจต่อกีกอล์ฟเป็นอย่างมากก็เป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับแผนการของกอล์ฟซาอุดิ

ซีอีโอและรองประธานของกอล์ฟซาอุดิและสหพันธ์กอล์ฟซาอุดิอาระเบีย กล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้ขยายฐานสู่ตลาดใหม่อย่างประเทศไทย และมั่นใจว่าการแข่งขันกอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ จะก้าวข้ามขีดจำกัดและยกระดับวงการกอล์ฟสตรีได้อย่างแน่นอน โดยการแข่งขันปีนี้เพิ่มเงินรางวัลชิงชัยเป็น 5 ล้านเหรียญสหรัฐ แข่งขัน 5 สนาม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟได้ไปเยือนประเทศใหม่ๆ และทดสอบเกมการเล่นของตัวเองในสนามที่ท้าทายแตกต่างกันออกไป ระหว่างประชันฝีมือกับยอดโปรกอล์ฟระดับโลก รวมทั้งให้โอกาสนักกอล์ฟรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์ลงเล่นกับโปรกอล์ฟในเวทีเลดีส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ และโปรกอล์ฟระดับบิ๊กเนมของโลก”

ทางด้านอารามโก้ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟในเวทีเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ในช่วงไม่กี่ที่ผ่านมา และมีบทบาทสำคัญในการเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ในภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งแรก

ทาลัล อัล-มาร์รี ผู้จัดการทั่วไปของอารามโก้ กล่าวว่า “ความสำคัญของการขยายฐานการจัดการแข่งขันสู่ตลาดเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจของอารามโก้ที่มีต่ออนาคตของวงการกอล์ฟโดยเฉพาะวงการกอล์ฟสตรี กีฬามีพลังในการเสริมสร้างและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต จุดประกายความฝันให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ เห็นได้ชัดว่ามีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟมากขึ้นในตะวันออกกลาง และมีนักกอล์ฟฝีมือดีของเอเชียหลายคนกำลังก้าวสู่จุดสูงสุดในเวทีการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะนักกอล์ฟหญิง ซึ่งทัวร์นาเมนต์อย่าง อารามโก้ ทีม ซีรีส์ เข้ามาเป็นเวทีที่ช่วยสร้างดาวดวงใหม่ และสร้างความสนใจเกมกอล์ฟจากทุกภาคส่วนมากขึ้น อารามโก้ยังคงให้การสนับสนุนกอล์ฟสตรีทุกระดับ โดยขณะนี้เรามีแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีและเยาวชนผ่านเกมกีฬากอล์ฟ ทั้งในและนอกสนาม เรามุ่งมั่นทุ่มเทกับเรื่องนี้และถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของอารามโก้ในการส่งเสริมและสร้างพลังสตรีในระยะยาว”

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ ฤดูกาลนี้มี 5 สนาม ประเดิมสนามแรก อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงคอก ณ สนามไทยคันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 ตามด้วย อารามโก้ ทีมซีรีส์-ลอนดอน ณ สนามเซนจูเรียน คลับ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565, อารามโก้ ทีม ซีรีส์- โซโตกรันเด้ ณ สนามลา เรเซอร์บา คลับ เด โซโตกรันเด้ ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565, อารามโก้ ทีม ซีรีส์-นิวยอร์ก สนามรอยืนยัน แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 และปิดท้ายด้วย อารามโก้ ทีม ซีรีส์-เจดดาห์ ณ สนามรอยัล กรีนส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ประเทศซาอุดิอารเบีย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565

ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aramcoteamseries.com

1-10 of 957